Vedtægter Sdr. Felding-Skarrild Cykelklub CVR: 34777136

§ 1
Foreningens navn er Sdr. Felding-Skarrild Cykel Klub.
Foreningen er stiftet den 23. marts 2013 og foreningens hjemsted er Herning Kommune.
Foreningen er registreret under CVR: 34777136
 
§ 2
Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til cykling og at øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer.
 
§ 3
Som aktivt medlem af Sdr. Felding-Skarrild Cykel Klub kan optages enhver, der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål og har interesse for motionscykling.
Indmeldelse er bindende for et år.
 
§ 4
Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
 
§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel.
Indkaldelse kan ske elektronisk.
 
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen skønner det er påkrævet eller såfremt 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§7
Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer der ikke er i kontingent restance har stemmeret på generalforsamlingen.
 
§ 8
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
 
§ 9
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 1 medlem og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen afholder møder så ofte det findes nødvendigt.
 
§ 10
Hvert år vælges 1 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
 
§11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
§ 12
Kontingent skal være indbetalt senest den 1. april der følger efter generalforsamlingen. Medlemmer der er i kontingent restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen og vil blive slettet som medlem.

§ 13
Formanden og kasserer tegner foreningen overfor 3. mand. Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom.
 
§ 14
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som dagsorden. Til vedtagelse kræves, at halvdelen af foreningens medlemmer er mødt og at 4/5 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen. Såfremt de førnævnte betingelser ikke kan opfyldes, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelse af foreningen kan ske med simple flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 
§ 15
Ophæves foreningen, tilfalder foreningens formue humanitære foreninger i Herning Kommune.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 23. marts 2013.
 cp